ผู้ซื้อมีสิทธิเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันและบริษัทจะคืนเงินให้ผู้ซื้อภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับสินค้าคืน